Question 1 Correct answer: B

– Windsurfing /ˈwɪndsɜːfɪŋ/
– Rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/
– Philosopher /fɪˈlɒsəfə(r)/
– Wilderness /ˈwɪldənəs/
Câu B phát âm là /aɪ/ còn lại phát âm là /ɪ/.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *