Question 1 Correct answer: D

Chữ ‘ea’ trong từ appear được phát âm là /ɪə/.
Chữ ‘ea’ trong các từ còn lại được phát âm là /e/.
A. weather /ˈweðə(r)/
B. measure /ˈmeʒə(r)/
C. pleasure /ˈpleʒə(r)/
D. appear /əˈpɪə(r)/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *