Question 1 Correct answer: C

Từ ‘application‘ có Stress rơi vào âm tiết thứ 3. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 1.
– veterinary /ˈvetnri/ , /ˈvetrənəri/
– consequently /ˈkɒnsɪkwəntli/
– application /ˌæplɪˈkeɪʃn/
– difficulty /ˈdɪfɪkəlti/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *