Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Từ device có Stress rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 1.
A. vacant /ˈveɪkənt/
B. factor /ˈfæktə(r)/
C. college  /ˈkɒlɪdʒ/
D. device  /dɪˈvaɪs/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *