Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Từ insurance có Stress rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 3.
A. understand (v) /ˌʌndəˈstænd/
B. expedition (n) /ˌekspəˈdɪʃn/
C. electronic (adj) /ɪˌlekˈtrɒnɪk/
D. insurance (n) /ɪnˈʃʊərəns/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *