Question 1 Correct answer: A

Phần gạch chân trong từ transfer phát âm là /æ/, các từ còn lại phát âm là /ə/.
A. transfer /trænsˈfɜː(r)/
B. career /kəˈrɪə(r)/
C. variety /vəˈraɪəti/
D. afraid /əˈfreɪd/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *