Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ superstition được nhấn vào âm tiết thứ ba. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. technology /tekˈnɒlədʒi/
B. environment /ɪnˈvaɪrənmənt/
C. predominance /prɪˈdɒmɪnəns/
D. superstition /ˌsuːpəˈstɪʃn/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *