Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Stress trong từ purpose được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. suppose /səˈpəʊz/
B. purpose /ˈpɜːpəs/
C. maintain /meɪnˈteɪn/
D. discuss /dɪˈskʌs/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *