Question 1 Correct answer: B

A. succeed (v) /səkˈsiːd/ thành công
B. anxious (a) /ˈæŋkʃəs/ lo lắng, muộn phiền
C. well-done (a) /wel- ‘dʌn/ xuất sắc
D. reduce (v) /rɪˈdjuːs/ cắt giảm, giảm thiểu
Đáp án B nhấn âm thứ nhất, còn lại nhấn vào âm thứ 2.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *