Question 1 Correct answer: D

A. studious (a) /ˈstjuːdiəs/ chăm học
B. century (n) /ˈsentʃəri/ thế kỉ
C. similar (a) /ˈsɪmələ(r)/ giống nhau
D. semester (n) /sɪˈmestə(r)/ học kì
Đáp án D nhấn vào âm thứ 2, còn lại nhấn vào âm thứ nhất.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *