Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Stress trong từ struggle được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. struggle /ˈstrʌɡl/
B. survive /səˈvaɪv/
C. enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/
D. occur /əˈkɜː(r)/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *