Question 1 Correct answer: C

strug‧gle /ˈstrʌɡl/ (n, v): cuộc đấu tranh, đấu tranh
anx‧ious /ˈæŋkʃəs/ (adj): lo lắng, băn khoăn  
– con‧fide /kənˈfaɪd/ (v): giải bày tâm sự, nói riêng  
com‧fort /ˈkʌmfət/ (n): sự an nhàn, sự thoải mái; sự an ủi 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *