Question 1 Correct answer: D

– society /sə’saiəti/
– elaborate /i’læbərit/
– incredible /in’kredəbl/
– dedicate /’dedikeit/
Đáp án A, B và C có Stress rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án D Stress rơi vào âm tiết thứ 1.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *