Question 1 Correct answer: C

Từ ‘relevant’ có trọng âm rơi vào âm thứ 1, các từ khác rơi vào âm thứ 2. 
A. re‧dun‧dant /rɪˈdʌndənt/
B. de‧scen‧dant /dɪˈsendənt/
C. rel‧e‧vant /ˈreləvənt/
D. con‧sul‧tant /kənˈsʌltənt/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *