Question 1 Correct answer: C

Giải thích: Stress trong từ authority được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. recognize /ˈrekəɡnaɪz/
B. telescope /ˈtelɪskəʊp/
C. authority /ɔːˈθɒrəti/
D. excellence /ˈeksələns/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *