Question 1 Correct answer: C

Giải thích: Stress trong từ develop được nhấn vào âm tiết thứ hai. Trọng tâm trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. recipe /ˈresəpi/
B. industry /ˈɪndəstri/
C. develop /dɪˈveləp/
D. national /ˈnæʃnəl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *