Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Stress trong từ receipt được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. receipt /rɪˈsiːt/
B. courage /ˈkʌrɪdʒ/
C. privilege /ˈprɪvəlɪdʒ/
D. attitude /ˈætɪtjuːd/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *