Question 1 Correct answer: B

– rained /reɪnd/
– jumped /dʒʌmpt/
– arrived /əˈraɪvd/
– followed /ˈfɒləʊd/
Kiến thức: Quy tắc phát âm “-ed”
– Những động từ tận cùng là âm /t/, /d/: “-ed” phát âm là /id/.
– Những động từ tận cùng là âm /s/, /tʃ/, /ʃ/, /k/, /f/, /p/: “-ed” phát âm là /t/.
– Những âm còn lại phát âm là /d/.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *