Question 1 Correct answer: B

Phần B Stress rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất.
– punishment /’pʌni∫mənt/
– behavior /bɪˈheɪvjɚ/
– influence /’inflʊəns/
– regional /’ri:dʒənl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *