Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ precious được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. provide /prəˈvaɪd/
B. severe /sɪˈvɪə(r)/
C. respect /rɪˈspekt/
D. precious /ˈpreʃəs/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *