Question 1 Correct answer: A

B. programme /ˈprəʊɡræm/
C. progress /ˈprəʊɡres/
D. profile /ˈprəʊfaɪl/
Đáp án B, C và D có phần gạch chân đọc là /əʊ/, đáp án A có phần gạch chân đọc là /ə/.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *