Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Từ remember có Stress rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 1.
A. powerful /ˈpaʊəfl/
B. remember  /rɪˈmembə(r)/
C. obvious /ˈɒbviəs/
D. primary /ˈpraɪməri/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *