Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Stress trong từ picturesque được nhấn vào âm tiết thứ ba. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. picturesque /ˌpɪktʃəˈresk/
B. accurate /ˈækjərət/
C. furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/
D. practical /ˈpræktɪkl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *