Question 1 Correct answer: D

Từ domestic có Stress rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 1.
– phys‧i‧cal /ˈfɪzɪkəl/
– mu‧sic‧al /ˈmjuːzɪkəl/
– pos‧si‧ble /ˈpɒsəbəl/
– do‧mes‧tic /dəˈmestɪk/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *