Question 1 Correct answer: C

Giải thích: Stress trong từ decisive được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/
B. separate /ˈseprət/
C. decisive /dɪˈsaɪsɪv/
D. graduate /ˈɡrædʒuət/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *