Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ coincide được nhấn vào âm tiết thứ ba. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. military /ˈmɪlətri/
B. interesting /ˈɪntrəstɪŋ/
C. history /ˈhɪstri/
D. coincide /ˌkəʊɪnˈsaɪd/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *