Question 1 Correct answer: B

A. memorial /mə´mɔ:riəl/
B. monastery /´mɔnəstri/
C. monarchical /mɔ´na:kikl/
D. momentum /mou’mentəm/
Đáp án A, C và D có Stress rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án B có Stress rơi vào âm tiết thứ 1.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *