Question 1 Correct answer: A

Từ ‘maximum’ có Stress rơi vào âm tiết thứ 1. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 2.
A. maximum /ˈmæksɪməm/
B. decision /dɪˈsɪʒn/
C. requirement /rɪˈkwaɪəmənt/
D. admission /ədˈmɪʃn/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *