Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ acceptable được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. marvelous /ˈmɑːvələs/
B. probably /ˈprɒbəbli/
C. reasonable /ˈriːznəbl/
D. acceptable /əkˈseptəbl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *