Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ jungle được nhấn vào âm tiết thứ nhất. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. marine /məˈriːn/
B. surround /səˈraʊnd/
C. annoy /əˈnɔɪ/
D. jungle /ˈdʒʌŋɡl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *