Question 1 Correct answer: C

– laughs /lɑːfs/ (v): cười
– drops /drɒps/ (v): rơi, rớt xuống
– maintains /meɪnˈteɪnz/ (v): duy trì, giữ
– imports /ɪmˈpɔːts/ (v): nhập khẩu
Các từ ‘laugh, drop, import’ có âm tận cùng là những consonants vô thanh /f/, /p/, /t/ nên đuôi -s trong các từ này được phát âm làm /s/.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *