Question 1 Correct answer: D

Cách phát âm đuôi -s, -es:
– /s/: Khi từ có phiên âm tận cùng là các consonants vô thanh /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/
 /iz/: Khi từ có phiên âm tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)
– /z/: Khi từ có phiên âm tận cùng là Vowels và các consonants hữu thanh còn lại.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *