Question 1 Correct answer: B

Chữ ‘u’ trong từ ‘campus’ được phát âm là /ə/. Chữ ‘u’ trong các từ còn lại được phát âm là /ʌ/.
– justice /ˈdʒʌstɪs/: sự công bằng
– campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên (của các trường đại học)
– culture /ˈkʌltʃə(r)/: văn hóa  
– brush (n, v) /brʌʃ/: bàn chải; đánh (răng), chải

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *