Question 1 Correct answer: D

Phần D Stress rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2.
– involve /in’vɒlv/
– control /kən’trəʊl/
– tonight /tə’nait/
– purpose /’pɜ:pəs/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *