Question 1 Correct answer: D

Từ ‘indicative’ có Stress rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 3.
– institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/
– university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/
– preferential /ˌprefəˈrenʃl/
– indicative /ɪnˈdɪkətɪv/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *