Question 1 Correct answer: A

Từ inherit có Stress rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ nhất.
A. inherit (v) /ɪnˈherɪt/
B. harmony (n) /ˈhɑːməni/
C. nominate (v) /ˈnɒmɪneɪt/
D. primitive (n/adj) /ˈprɪmətɪv/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *