Question 1 Correct answer: A

– in‧fla‧tion /ɪnˈfleɪʃən/ (n): sự lạm phát  
max‧i‧mum /ˈmæksəməm/ (adj): tối đa, cực độ
ap‧pli‧cant /ˈæplɪkənt/ (n): ứng viên, người xin việc  
char‧ac‧ter /ˈkærəktə/ (n): nhân vật, tính cách

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *