Question 1 Correct answer: B

Từ experiment có Stress rơi vào âm tiết thứ 2. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 3.
– in‧de‧pen‧dence /ˌɪndəˈpendəns/
– ex‧per‧i‧ment /ɪkˈsperəmənt/
– in‧di‧vid‧u‧al /ˌɪndəˈvɪdʒuəl/
– rep‧u‧ta‧tion /ˌrepjəˈteɪʃən/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *