Question 1 Correct answer: C

Phần C Stress rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ nhất.
– hurricane /’hʌrikən/ hoặc /’hʌrikein/
– photograph /’fəʊtəgrɑ:f/ hoặc /’fəʊtəgræf/
– recommend /rekə’mend/
– separate /’seprət/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *