Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Từ necessary có Stress rơi vào âm tiết thứ 1. Các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ 2.
A. humidity (n) /hjuːˈmɪdəti/
B. necessary (adj) /ˈnesəsəri/
C. endangered (adj) /ɪnˈdeɪndʒəd/
D. incredible (adj) /ɪnˈkredəbl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *