Question 1 Correct answer: D

Từ ‘prominent’ có phần gạch chân đọc là /ɒ/, các đáp án còn lại đọc là /əu/.
A. hotel /həʊˈtel/
B. post /pəʊst/
C. local /’ləʊk(ə)l/
D. prominent /ˈprɒmɪnənt/

 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *