Question 1 Correct answer: D

– hesitate /ˈhezɪteɪt/
– reserve /rɪˈzɜːv/
– physics /ˈfɪzɪks/
– basic /ˈbeɪsɪk/
=> Câu D phát âm là /s/ còn lại phát âm là /z/ => Chọn D 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *