Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Stress trong từ geographical được nhấn vào âm tiết thứ ba. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ nhất.
A. geographical /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl/
B. supermarket /ˈsuːpəmɑːkɪt/
C. secondary /ˈsekəndri/
D. category /ˈkætəɡəri/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *