Question 1 Correct answer: C

Giải thích: Đáp án C Stress rơi vào âm tiết thứ 2, các đáp án còn lại Stress rơi vào âm tiết thứ 1.
A. gather [‘gæðə] B. product [‘prɔdəkt]C. complain [kəm’plein]
D. transcript [‘trænskript]

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *