Question 1 Correct answer: B

Giải thích: Ở đáp án B “oo” đọc là /ʊ/, ở các đáp án khác đọc là /u:/.
A. food [fu:d] B. wood [wʊd] C. school [sku:l] D. root [ru:t]

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *