Question 1 Correct answer: D

A. familiar /fəˈmiliər/
B. impatient /ɪm’peɪʃnt/
C. uncertain /ʌn’sə:tn/
D. arrogant /’ærəgənt/
Đáp án A, B và C có Stress rơi vào âm tiết thứ 2, đáp án D có Stress rơi vào âm tiết thứ 1.

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *