Question 1 Correct answer: D

Giải thích: Stress trong từ governmental được nhấn vào âm tiết thứ ba. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ hai.
A. facilities /fəˈsɪlɪtiz/
B. particular /pəˈtɪkjələ(r)/
C. inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/
D. governmental /ˌɡʌvnˈmentl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *