Question 1 Correct answer: B

Từ instrumental có Stress rơi vào âm tiết thứ ba, các từ còn lại có Stress rơi vào âm tiết thứ hai. 
A. facilitate (v) /fəˈsɪlɪteɪt/
B. instrumental (n/adj) /ˌɪnstrəˈmentl/
C. historical (adj) /hɪˈstɒrɪkl/
D. dimensional (adj) /daɪˈmenʃənl/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *