Question 1 Correct answer: A

Giải thích: Stress trong từ extraordinary được nhấn vào âm tiết thứ hai. Stress trong các từ còn lại được nhấn vào âm tiết thứ ba.
A. extraordinary /ɪkˈstrɔːdnri/
B. intermediate /ˌɪntəˈmiːdiət/
C. undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/
D. university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *