Question 1 Correct answer: D

A. Explosion /ik’spləʊʒn/
B. Conversion /kən’vɜ:ʒn/
C. Precision /pri’siʒn/
D. Expansion /ik’spæn∫n/
⇒ Câu D “-sion” được phát âm là /n/ còn lại phát âm là /ʒn/. Đuôi “sion” có 2 dạng phát âm phổ biến là /ʒn/ và /n/. 

Reader Interactions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *